HSK sì jí cí huì

Study HSK with Mandarin School- Hanyuan.

Study Chinese culture with Mandarin School-Hanyuan.

Enjoy good life in Shanghai with Mandarin School-Hanyuan. 

 

HSK sì jí cí huì 

HSK 四 级 词 汇  

【 fànɡ qì 】  f à  ng q ì  〈 dònɡ 〉 give up

【 放   弃 】  f à ng q ì 〈 动   〉 give up

lì : tā jìnɡ rán fànɡ qì le zhè cì jìn shēnɡ de jī huì 。 

例 : 他 竟   然  放   弃 了 这  次 晋  升    的 机 会  。