HSK sì jí xuǎn chū zhènɡ què de cí---dá àn

Study HSK with Mandarin School- Hanyuan.

Study Chinese culture with Mandarin School-Hanyuan.

Enjoy good life in Shanghai with Mandarin School-Hanyuan. 

 

HSK sì jí 

HSK 四 级 

xuǎn chū zhènɡ què dá àn 

选   出  正    确  答 案 

jìn nián lái, zhōnɡ ɡuó xǔ duō de chénɡ shì jiā tínɡ dōu xǐ huɑn yǎnɡ kě ài de xiǎo dònɡ wù 。 bǐ rú, xiǎo ɡǒu 、 xiǎo māo děnɡ, yǒu de shì wèi le zhuī qiú shí shànɡ, yǒu de shì běn shēn jiù hěn xǐ huɑn xiǎo dònɡ wù, dàn hěn duō lǎo rén dōu shì wèi le yǒu ɡè bàn ér péi zì jǐ, bú huì jué dé wú liáo 。 

近  年   来 , 中    国  许 多  的 城    市  家  庭   都  喜 欢   养   可 爱 的 小   动   物 。 比 如, 小   狗  、 小   猫  等  , 有  的 是  为  了 追   求  时  尚   , 有  的 是  本  身   就  很  喜 欢   小   动   物, 但  很  多  老  人  都  是  为  了 有  个 伴  儿 陪  自 己, 不 会  觉  得 无 聊   。 

★ lǎo rén yǎnɡ xiǎo dònɡ wù shì wèi le shén me ?

★ 老  人  养   小   动   物 是  为  了 什   么 ?

A  wú liáo   B  hǎo wán ér   C  bù ɡū dān   D  zhuī qiú shí shànɡ 

A  无 聊     B  好  玩  儿   C  不 孤 单    D  追   求  时  尚    

 

dá àn : C , cónɡ " hěn duō lǎo rén dōu shì wèi le yǒu ɡè bàn ér péi zì jǐ, bú huì jué dé wú liáo " ké yǐ zhī dào , lǎo rén yǎnɡ xiǎo dònɡ wù shì wèi le shǐ zì jǐ bù jué dé ɡū dān 。 

答 案 : C , 从   " 很  多  老  人  都  是  为  了 有  个 伴  儿 陪  自 己, 不 会  觉  得 无 聊   " 可 以 知  道  , 老  人  养   小   动   物 是  为  了 使  自 己 不 觉  得 孤 单  。