HSK sì jí cí huì

Study HSK with Mandarin School- Hanyuan.

Study Chinese culture with Mandarin School-Hanyuan.

Enjoy good life in Shanghai with Mandarin School-Hanyuan.

 

HSK sì jí cí huì

    Fù jìn 〈míng〉nearby

【附 近】

 lì:    Jiā  yóu zhàn fù jìn jìn zhǐ dǎ diàn huà.

例:加    油    站    附 近 禁  止  打   电   话。