HSK sì jí cí huì

Study HSK with Mandarin School- Hanyuan.

Study Chinese culture with Mandarin School-Hanyuan.

Enjoy good life in Shanghai with Mandarin School-Hanyuan.

 

HSK sì  jí  cí huì

HSK 四级词 汇

    fù xí〈名〉review

【复习】

 lì:    Nǐ  fù xí  nà me cháng shí jiān le,  zhè cì  kǎo shì kěn dìng méi wèn tí de.

例:你 复 习 那  么     长      时   间 了,这  次  考    试   肯   定     没    问 题 的。