HSK wǔ jí gǎi cuò jù

Study HSK with Mandarin School- Hanyuan.

Study Chinese culture with Mandarin School-Hanyuan.

Enjoy good life in Shanghai with Mandarin School-Hanyuan.

 

HSK wǔ jí gǎi cuò jù

HSK 五 级 改   错 句

Zài zhōng guó, wǒ lǚ yóu guò hěn duō dì fāng.

在      中      国,   我  旅 游    过    很   多   地 方。