HSK wǔ jí gǎi cuò jù---dá'àn

Study HSK with Mandarin School- Hanyuan.

Study Chinese culture with Mandarin School-Hanyuan.

Enjoy good life in Shanghai with Mandarin School-Hanyuan.

 

HSK wǔ jí gǎi cuò jù---dá'àn

HSK 五 级 改   错 句--- 答 案

Dá' àn: Zài zhōng guó, wǒ qù hěn duō dì fāng lǚ yóu guò.

答 案:在       中   国, 我   去  很     多 地  方    旅 游  过。