HSK sì jí cí huì

Study HSK with Mandarin School- Hanyuan.

Study Chinese culture with Mandarin School-Hanyuan.

Enjoy good life in Shanghai with Mandarin School-Hanyuan

 

HSK sì jí cí huì 

HSK四级词 汇

   fù  zá 

【复杂】 complicated

 

lì:     Dāng dì jiāo tōng shí fēn fù zá,  yǒu xiē dì fāng lián shǒu jī dì  tú dōu zhǎo bù dào.

例: 当     地  交    通    十  分  复 杂,有   些 地  方    连    手   机 地 图  都    找     不 到。