HSK sì jí cí huì

Study HSK with Mandarin School- Hanyuan.

Study Chinese culture with Mandarin School-Hanyuan.

Enjoy good life in Shanghai with Mandarin School-Hanyuan.

 

HSK sì   jí  cí huì 

HSK 四 级 词 汇

   fù  yìn〈copy〉

【复 印】

Lì:   Qǐng bǎ zhè fèn wén jiàn fù yìn yī xià.

例:请     把  这   份    文  件   复 印 一 下。