HSK wǔ jí ɡǎi cuò jù

Study HSK with Mandarin School- Hanyuan.

Study Chinese culture with Mandarin School-Hanyuan.

Enjoy good life in Shanghai with Mandarin School-Hanyuan.

 

HSK wǔ jí ɡǎi cuò jù

HSK 五 级 改   错 句

Dà jiā zhèng zài tǎo lùn tǎo lùn nà gè wèn tí.

大  家    正     在   讨  论  讨   论  那  个   问 题。