HSK wǔ jí ɡǎi cuò jù---dá'àn

Study HSK with Mandarin School- Hanyuan.

Study Chinese culture with Mandarin School-Hanyuan.

Enjoy good life in Shanghai with Mandarin School-Hanyuan.

 

HSK wǔ jí ɡǎi cuò jù---dá àn

HS K五 级 改  错  句--- 答 案

Dà jiā zhèng zài tǎo lùn  nà gè wèn tí.

大  家    正     在   讨  论   那  个  问  题。