HSK sì jí cí huì

Study HSK with Mandarin School- Hanyuan.

Study Chinese culture with Mandarin School-Hanyuan.

Enjoy good life in Shanghai with Mandarin School-Hanyuan.

 

HSK sì  jí  cí  huì

HSK四 级 词  汇

   fù〈rich〉

【富】

lì:    Tā shì zhōng guó de shǒu fù.

例:他 是    中      国   的    首   富。