HSK sì jí cí huì

Study HSK with Mandarin School- Hanyuan.

Study Chinese culture with Mandarin School-Hanyuan.

Enjoy good life in Shanghai with Mandarin School-Hanyuan.

 

HSK sì  jí  cí  huì

 gǎi  biàn〈change〉

【改  变】

Lì:   Zuì jìn tiān qì biàn huà hěn kuài, nǐ bié gǎn mào le.

例:最 近   天  气  变     化   很   快,你  别    感  冒   了。