HSK wǔ jí ɡǎi cuò jù---dá'àn

Study HSK with Mandarin School- Hanyuan.

Study Chinese culture with Mandarin School-Hanyuan.

Enjoy good life in Shanghai with Mandarin School-Hanyuan.

 

HKS wǔ jí 

HKS 五 级 

ɡǎi cuò jù 

改  错  句 

zhè liǎnɡ pén huā shì cónɡ zhānɡ lǎo shī bān lái de 。 

这  两    盆  花  是  从   张    老  师  搬  来  的 。 

 

dá àn : zhè pén huā shì cónɡ zhānɡ lǎo shī nà ér bān lái de 。 

答 案 : 这  盆  花  是  从   张    老  师  那 儿 搬  来  的 。