HSK wǔ jí ɡǎi cuò jù---dá'àn

Study HSK with Mandarin School- Hanyuan.

Study Chinese culture with Mandarin School-Hanyuan.

Enjoy good life in Shanghai with Mandarin School-Hanyuan.

 

 

HSK wǔ jí 

HSK 五 级 

ɡǎi cuò jù 

改  错  句 

wǒ xué xí de chénɡ jì bú tài hǎo 。 

我 学  习 的 成    绩 不 太  好  。 

 

 

dá àn : wǒ de xué xí chénɡ jì bú tài hǎo 。 

答 案 : 我 的 学  习 成    绩 不 太  好  。