HSK wǔ jí ɡǎi cuò jù---dá'àn

Study HSK with Mandarin School- Hanyuan.

Study Chinese culture with Mandarin School-Hanyuan.

Enjoy good life in Shanghai with Mandarin School-Hanyuan.

 

HSK wǔ jí 

HSK 五 级 

ɡǎi cuò jù 

改  错  句 

duì dà bù fen rén lái shuō , lǚ yóu shì yǒu qù yí jiàn shì 。 

对  大 部 分  人  来  说   , 旅 游  是  有  趣 一 件   事  。 

 

dá àn : duì dà bù fen rén lái shuō , lǚ yóu shì yí jiàn yǒu qù de shì qínɡ 。 

答 案 : 对  大 部 分  人  来  说   , 旅 游  是  一 件   有  趣 的 事  情   。