HSK sì jí xuǎn chū zhènɡ què de cí

Study HSK with Mandarin School- Hanyuan.

Study Chinese culture with Mandarin School-Hanyuan.

Enjoy good life in Shanghai with Mandarin School-Hanyuan.

 

 

HSK sì jí 

HSK 四 级 

xuǎn chū zhènɡ què dá àn 

选   出  正    确  答 案 

xiàn zài hěn duō xiǎo fàn ɡuǎn ér dōu tí ɡōnɡ sònɡ fàn shànɡ mén fú wù, ɡēn jù jù lí yuǎn jìn shōu qǔ fú wù fèi 。 yīn cǐ, ɡù kè bú yònɡ chū mén jiù ké yǐ mǎi dào fàn 。 

现   在  很  多  小   饭  馆   儿 都  提 供   送   饭  上    门  服 务, 根  据 距 离 远   近  收   取 服 务 费  。 因  此, 顾 客 不 用   出  门  就  可 以 买  到  饭  。 

★ fàn ɡuǎn sònɡ fàn shànɡ mén zhǔ yào shì wèi le : 

★ 饭  馆   送   饭  上    门  主  要  是  为  了 : 

A  zhuàn qián   B  jián shǎo chénɡ běn   C  jié shěnɡ shí jiān   D  ɡuān xīn ɡù kè 

A  赚    钱     B  减   少   成    本    C  节  省    时  间     D  关   心  顾 客