HSK wǔ jí ɡǎi cuò jù

Study HSK with Mandarin School- Hanyuan.

Study Chinese culture with Mandarin School-Hanyuan.

Enjoy good life in Shanghai with Mandarin School-Hanyuan.

 

HSK wǔ jí 

HSK 五 级 

ɡǎi cuò jù 

改  错  句 

wǒ yǒu yì běn de zhōnɡ wén de shū 。 

我 有  一 本  的 中    文  的 书  。 

                   

                   

dá àn : wǒ yǒu yì běn zhōnɡ wén shū 。 

答 案 : 我 有  一 本  中    文  书  。