HSK wǔ jí cí huì

Study HSK with Mandarin School- Hanyuan.

Study Chinese culture with Mandarin School-Hanyuan.

Enjoy good life in Shanghai with Mandarin School-Hanyuan.

 

HSK wǔ jí cí huì

HSK 五 级 词 汇

guān diǎn

【观  点】 〈view〉

 lì:    Wǒ bù néng  lǐ jiě nǐ  de guān diǎn.

例:我   不   能   理 解 你 的    观  点。