HSK wǔ jí cí huì

Study HSK with Mandarin School- Hanyuan.

Study Chinese culture with Mandarin School-Hanyuan.

Enjoy good life in Shanghai with Mandarin School-Hanyuan.

 

HSK wǔ jí cíhuì

HSK 五级 词 汇

 guān chá

【观  察】 〈动〉observe

 lì   : tā rèn zhēn guān chá le zhōu wéi de huán jìng.

例:她 认   真       观    察  了   周     围  的    环    境。