HSK liù jí qǐng xuǎn chū yǒu yǔbìng de yī xiàng

Study HSK with Mandarin School- Hanyuan.

Study Chinese culture with Mandarin School-Hanyuan.

Enjoy good life in Shanghai with Mandarin School-Hanyuan.

 

HSK liù  jí qǐng xuǎn chū yǒu yǔ bìng de yī xiàng

HSK 六 级 请     选    出     有   语  病    的 一 项

    sī chéng dá kāi le nà tái  lù yīn jī, zhuǎn  dòng de cí dài zhōng, lù xiàle péngyǒu de xǔduō wènhòu.

A  思    成    打 开 了 那  台 录 音 机,   转        动    的 磁 带中,录下了朋友的许多问候。

    hé nán shì huá xià wén míng de fǎ xiáng dì zhī yī, yǒu zhòng duō cháo dài zài cǐ jiàn dū, lì shǐ wén huà jī diàn shēn hòu.

B  河  南   是  华    夏   文     明    的 发   祥   地  之 一,  有     众       多    朝     代  在 此 建   都, 历 史  文    化  积  淀    深   厚。

   yǒu xiē rén jiāng diàn shì bǐ zuò jiā cháng biàn fàn, ér shì diàn yǐng wéi dà cān.

C 有    些 人     将    电   视  比  作  家    常       便    饭,   而 视  电     影    为  大   餐。

   zhè kàn qǐ lái gù rán hǎo xiào, dàn tā shuō míng gǔ yìn du rén yǐ zhī dào qíng xù de mì mì.

D 这    看  起 来 固  然   好    笑,     但 它   说      明    古  印  度  人  已 知  道    情   绪 的  秘  密。