HSK sì jí cí huì

Study HSK with Mandarin School- Hanyuan.

Study Chinese culture with Mandarin School-Hanyuan.

Enjoy good life in Shanghai with Mandarin School-Hanyuan.

 

HSK  sì  jí  cí huì 

HSK 四 级 词 汇

[píng guǒ] 〈míng〉 

【苹果】   〈名〉apple

 lì:   nà gè chāo shì de píng guǒ yòu dà yòu piào liang, ér qiě hěn pián yi.

例:  那  个   超    市  的  苹     果    又   大  又   漂     亮, 而  且  很   便  宜。