HSK sì jí cí huì

Study HSK with Mandarin School- Hanyuan.

Study Chinese culture with Mandarin School-Hanyuan.

Enjoy good life in Shanghai with Mandarin School-Hanyuan.

 

HSK  sì  jí  cí huì 

HSK 四 级 词 汇

 [Píng zi] 〈míng〉

【瓶  子】 〈名〉bottle

 lì:   zhè ge píng zi lǐ  zhuāng de shì jiǔ  hái shì shuǐ ne?

例:这  个   瓶  子 里     装     的  是  酒   还  是    水  呢?