HSK wǔ jí ɡǎi cuò jù---dá'àn

Study HSK with Mandarin School- Hanyuan.

Study Chinese culture with Mandarin School-Hanyuan.

Enjoy good life in Shanghai with Mandarin School-Hanyuan.

 

HSK wǔ jí 

HSK 五 级 

ɡǎi cuò jù 

改  错  句 

zhè shì yì zhānɡ cónɡ huà bào shànɡ jiǎn xià lái cǎi sè zhào piàn 。 

这  是  一 张    从   画  报  上    剪   下  来  彩  色 照   片   。 

 

 

答案:这是一张从画报上剪下来的彩色照片。