HSK wǔ jí cí huì 1

Study HSK with Mandarin School- Hanyuan.

Study Chinese culture with Mandarin School-Hanyuan.

Enjoy good life in Shanghai with Mandarin School-Hanyuan.

 

HSK sì jí cí huì 

HSK 四 级 词 汇  

【 fú wù yuán 】  f ú   w ù   yu á  n 〈 mínɡ 〉 waiter

【 服 务 员   】  f ú  w ù  yu á n 〈 名   〉 waiter

lì : shànɡ hǎi ɡuó jì fàn diàn yào zhāo pìn 10 mínɡ fú wù yuán 。 

例 : 上    海  国  际 饭  店   要  招   聘  10 名   服 务 员   。