HSK wǔ jí cí huì 2

Study HSK with Mandarin School- Hanyuan.

Study Chinese culture with Mandarin School-Hanyuan.

Enjoy good life in Shanghai with Mandarin School-Hanyuan.

 

HSK sì jí cí huì 

HSK 四 级 词 汇  

 

【 fú hé 】  f ú   h é  〈 dònɡ 〉 correspond

【 符 合 】  f ú  h é 〈 动   〉 correspond

lì : zhè ɡe jì huà hěn fú hé shì chǎnɡ fā zhǎn de tiáo zhěnɡ 。 

例 : 这  个 计 划  很  符 合 市  场    发 展   的 调   整    。