HSK wǔ jí ɡǎi cuò jù---dá'àn

Study HSK with Mandarin School- Hanyuan.

Study Chinese culture with Mandarin School-Hanyuan.

Enjoy good life in Shanghai with Mandarin School-Hanyuan.

 

HSK wǔ jí 

HSK 五 级 

ɡǎi cuò jù 

改  错  句 

tā yí wèi shì yǒu sān shí nián jiào línɡ de lǎo jiào shī 。 

他 一 位  是  有  三  十  年   教   龄   的 老  教   师  。 

 

dá àn : tā shì yí wèi yǒu sān shí nián jiào línɡ de lǎo jiào shī 。 

答 案 : 他 是  一 位  有  三  十  年   教   龄   的 老  教   师  。