HSK wǔ jí cíhuì

Study HSK with Mandarin School- Hanyuan.

Study Chinese culture with Mandarin School-Hanyuan.

Enjoy good life in Shanghai with Mandarin School-Hanyuan.

 

HSK wǔ jí cí huì

HSK 五级 词 汇

[Guàn jūn ] 〈míng〉

【冠  军】  〈名〉champion

Lì:    Tā yíng dé le zhè cì bǐ sài de guàn jūn.

例:她  赢   得 了  这  次 比 赛  的   冠    军。