HSK liù jí qǐng xuǎn chū yǒu yǔbìng de yī xiàng--dá'àn

Study HSK with Mandarin School- Hanyuan.

Study Chinese culture with Mandarin School-Hanyuan.

Enjoy good life in Shanghai with Mandarin School-Hanyuan.

 

HSK liù  jí qǐng xuǎn chū yǒu yǔ bìng de yī xiàng --- Dá' àn:B.

HSK 六 级  请    选     出    有   语   病   的  一 项         答 案: B。