HSK wǔ jí gǎi cuò jù

Study HSK with Mandarin School- Hanyuan.

Study Chinese culture with Mandarin School-Hanyuan.

Enjoy good life in Shanghai with Mandarin School-Hanyuan.

 

HSK wǔ jí gǎi cuò jù

HSK  五 级 改  错 句

Xiǎo lǐ  dù zi téng,  jīn tiān de yùn dòng huì cān jiā dé liǎo le.

小   李  肚 子  疼, 今  天   的  运     动    会   参   加 得  了 了。