HSK wǔ jí gǎi cuò jù---dá'àn

Study HSK with Mandarin School- Hanyuan.

Study Chinese culture with Mandarin School-Hanyuan.

Enjoy good life in Shanghai with Mandarin School-Hanyuan.

 

HSK wǔ jí gǎi cuò jù--- dá 'àn

HSK 五 级 改  错  句 --- 答 案

Xiǎo lǐ  dù zi téng, jīn tiān de yùn dòng huì cān jiā bù  liǎo le.

小    李 肚 子 疼,今   天   的   运    动    会   参   加  不 了 了。