HSK sì jí cí huì

Study HSK with Mandarin School- Hanyuan.

Study Chinese culture with Mandarin School-Hanyuan.

Enjoy good life in Shanghai with Mandarin School-Hanyuan.

 

HSK  sì   jí   cí  huì 

HSK 四  级  词  汇

[pīng pāng qiú] 〈míng〉 

【乒  乓    球】 〈名〉table tennis

lì:    fàng xué hòu wǒ men cháng cháng yī  qǐ dǎ pīng pāng qiú.

例:放     学   后    我   们      常       常     一  起 打   乒     乓     球。