HSK wǔ jí cí huì

Study HSK with Mandarin School- Hanyuan.

Study Chinese culture with Mandarin School-Hanyuan.

Enjoy good life in Shanghai with Mandarin School-Hanyuan.

 

HSK wǔ jí  cí huì

HSK 五 级 词 汇

 

【观点】 guān diǎn〈名〉view

Lì : Wǒ bù néng lǐ jiě nǐ de guān diǎn.

例:我 不   能  理 解 你 的   观    点。