HSK sì jí cí huì

Study HSK with Mandarin School- Hanyuan.

Study Chinese culture with Mandarin School-Hanyuan.

Enjoy good life in Shanghai with Mandarin School-Hanyuan.

 

HSK  sì   jí   cí  huì 

HSK 四  级  词   汇

[píng shí] 〈míng〉

【平 时】 〈名〉in normal times

lì:     Wǒ píng shí qí  zì  xíng chē shàng xià bān.

例:我    平   时  骑  自   行    车     上     下   班。