HSK wǔ jí gǎi cuò jù

Study HSK with Mandarin School- Hanyuan.

Study Chinese culture with Mandarin School-Hanyuan.

Enjoy good life in Shanghai with Mandarin School-Hanyuan.

 

HSK wǔ jí gǎi cuò jù

HSK 五 级 改  错  句

Wǒ hèn bu dé néng qù nǐ jiā zuò kè ne.

我   恨    不 得   能    去 你 家  做   客 呢。