HSK wǔ jí gǎi cuò jù---dá ' àn

Study HSK with Mandarin School- Hanyuan.

Study Chinese culture with Mandarin School-Hanyuan.

Enjoy good life in Shanghai with Mandarin School-Hanyuan.

 

HSK wǔ jí gǎi cuò jù---dá ' àn

HSK 五 级  改  错 句--- 答  案

Wǒ bā bu dé néng qù nǐ  jiā zuò kè ne.

 我  巴  不 得   能    去 你  家  做  客 呢。