HSK sì jí xuǎn cí tián kòng---dá'àn

Study HSK with Mandarin School- Hanyuan.

Study Chinese culture with Mandarin School-Hanyuan.

Enjoy good life in Shanghai with Mandarin School-Hanyuan.

 

Dá 'àn: B,  zhāng dōng xiān shi “zhǔn bèi fàng qì”, hòu lái yòu “gǎi biàn le zhǔ yì”, qián hòu yǒu yī gè zhuǎn zhé guān xì xuǎn B.

答 案:B, 张       东      先    是“  准     备    放  弃”,  后    来 又   “改   变   了 主 意”,    前   后    有  一  个    转    折     关     系  选   B。