HSK sì jí cí huì

Study HSK with Mandarin School- Hanyuan.

Study Chinese culture with Mandarin School-Hanyuan.

Enjoy good life in Shanghai with Mandarin School-Hanyuan.

 

HSK sì jí cí huì 

HSK 四 级 词 汇  

【 ɡāo xìnɡ 】  g ā  o x ì  ng 〈 xínɡ 〉 happy

【 高  兴   】  g ā o x ì ng 〈 形   〉 happy

lì : jiàn dào nǐ zhēn ɡāo xìnɡ 。 

例 : 见   到  你 真   高  兴   。 

【 ɡào su 】  g à  o s ù  〈 dònɡ 〉 tell

【 告  诉 】  g à o s ù 〈 动   〉 tell

lì : nǐ zuì hǎo bié ɡào su tā dá àn 。 

例 : 你 最  好  别  告  诉 她 答 案 。