HSK wǔ jí cí huì

Study HSK with Mandarin School- Hanyuan.

Study Chinese culture with Mandarin School-Hanyuan.

Enjoy good life in Shanghai with Mandarin School-Hanyuan.

 

HSK wǔ  jí  cí huì

HSK  五 级 词 汇

guān niàn

【观 念】 〈名〉idea

 Lì: Tā  shì yī gè jiā tíng guān niàn hěn qiáng de rén.

例:她 是 一 个 家  庭      观    念      很    强    的 人。