HSK wǔ  jí  cí huì

Study HSK with Mandarin School- Hanyuan.

Study Chinese culture with Mandarin School-Hanyuan.

Enjoy good life in Shanghai with Mandarin School-Hanyuan.

 

HSK wǔ  jí  cí huì

HSK  五 级 词 汇

 guǎn  zi

【管 子】〈名míng〉tube

 lì:  Zhè shì yī  gēn hěn xì de guǎn zi.

例:  这  是   一  根   很  细 的   管  子。