HSK wǔ jí gǎi cuò jù---dá ' àn

Study HSK with Mandarin School- Hanyuan.

Study Chinese culture with Mandarin School-Hanyuan.

Enjoy good life in Shanghai with Mandarin School-Hanyuan.

 

HSK wǔ jí 

HSK 五 级 

ɡǎi cuò jù 

改  错  句 

wǒ hèn bù dé nénɡ qù nǐ jiā zuò kè ne 。 

我 恨  不 得 能   去 你 家  做  客 呢 。 

 

dá àn : wǒ bā bù dé nénɡ qù nǐ jiā zuò kè ne 。 

答 案 : 我 巴 不 得 能   去 你 家  做  客 呢 。