HSK wǔ jí gǎi cuò jù

Study HSK with Mandarin School- Hanyuan.

Study Chinese culture with Mandarin School-Hanyuan.

Enjoy good life in Shanghai with Mandarin School-Hanyuan.

 

HSK wǔ jí 

HSK 五 级 

ɡǎi cuò jù 

改  错  句 

tā jīnɡ chánɡ dào línɡ chén ɡōnɡ zuò cái huí jiā shuì jiào 。 

他 经   常    到  凌   晨   工   作  才  回  家  睡   觉   。