HSK wǔ jí gǎi cuò jù---dá ' àn

Study HSK with Mandarin School- Hanyuan.

Study Chinese culture with Mandarin School-Hanyuan.

Enjoy good life in Shanghai with Mandarin School-Hanyuan.

 

HSK wǔ jí 

HSK 五 级 

ɡǎi cuò jù 

改  错  句 

kè tīnɡ lǐ fànɡ zhe yí zuò diàn shì jī 。 

客 厅   里 放   着  一 座  电   视  机 。 

 

dá àn : kè tīnɡ lǐ fànɡ zhe yì tái diàn shì jī 。 

答 案 : 客 厅   里 放   着  一 台  电   视  机 。