HSK wǔ jí cí huì

Study HSK with Mandarin School- Hanyuan.

Study Chinese culture with Mandarin School-Hanyuan.

Enjoy good life in Shanghai with Mandarin School-Hanyuan.

 

HSK wǔ jí

HSK  五 级

cí  huì

词 汇

【观 察】 guān chá〈动〉observe

 lì   : tā rèn zhēn guān chá le zhōu wéi de huán jìng .

例:她  认    真     观     察  了  周     围   的    环   境 。

【观 点】 guān diǎn〈名〉view

 lì   : wǒ bù néng lǐ  jiě nǐ de guān diǎn .

例:我   不   能  理 解 你 的  观       点 。