HSK sì jí xuǎn zé zhèng què de cí yǔ

Study HSK with Mandarin School- Hanyuan.

Study Chinese culture with Mandarin School-Hanyuan.

Enjoy good life in Shanghai with Mandarin School-Hanyuan.

 

HSK sì jí

HSK 四 级

xuǎn zé zhèng què de cí yǔ

  选    择   正      确   的  词 语

dà xióng māo shì yī zhǒng huó pō de dòng wù, xǐ huān chī zhú zi. tā shēng huó zài sēn lín mào shèng, wēn nuǎn shī rùn de

dì fāng, dàn xiàn zài dà xióng māo de shù liàng què yuè lái yuè shǎo le.

 大   熊      猫     是 一   种     活   泼  的    动    物,  喜   欢   吃   竹  子。它  生    活    在   森  林   茂     盛、    温    暖      湿  润   的地  方  ,   但    现     在 大   熊      猫     的  数    量     却    越 来   越   少    了。

★guān yú dà xióng māo, méi tí dào de shì

★   关  于  大     熊      猫,   没  提  到  的   是

A yuè lái yuè shǎo    B xǐ huān chī zhú zi      C hěn huó pō     D chéng zhǎng hěn kuài

A  越  来  越   少        B 喜  欢    吃    竹 子      C 很     活  泼      D      成   长       很    快