HSK wǔ jí cí huì

Study HSK with Mandarin School- Hanyuan.

Study Chinese culture with Mandarin School-Hanyuan.

Enjoy good life in Shanghai with Mandarin School-Hanyuan.

 

HSK wǔ jí

HSK 五 级

cí huì

词 汇

【冠 军】guàn jūn〈名〉champion

 lì :  tā yíng dé le zhè cì bǐ sài de guàn jūn .

例:她 赢   得 了  这  次 比 赛 的   冠    军 。

【光 滑】guāng huá〈形〉smooth

 lì : xiǎo hái zi de pí fū fēi cháng guāng huá .

例:小   孩 子 的 皮 肤 非    常        光      滑 。