HSK wǔ jí cí huì

Study HSK with Mandarin School- Hanyuan.

Study Chinese culture with Mandarin School-Hanyuan.

Enjoy good life in Shanghai with Mandarin School-Hanyuan.

 

HSK wǔ jí

HSK  五 级

cí huì

词 汇

【光盘】guāng pán〈名〉CD

 lì: zhè běn shū yǒu pèi tào de lù yīn guāng pán .

例:这  本   书    有   配  套  的 录 音      光     盘 。

【广场】 guǎngchǎng〈名〉square

 lì: guǎng chǎng de zhōng xīn yǒu gè shuǐ chí .

例:广         场    的     中     心   有   个   水   池 。