HSK sì jí xuǎn zé zhèng què de cí yǔ

 Study HSK with Mandarin School- Hanyuan.

Study Chinese culture with Mandarin School-Hanyuan.

Enjoy good life in Shanghai with Mandarin School-Hanyuan.

 

HSK sì jí

HSK 四 级

xuǎn zé zhèng què de cí yǔ

 选     择     正     确   的 词 语

suí zhe guó jì wén huà jiāo liú de zēng duō , qí páo yǐ jīng bù jǐn shì zhōng guó nǚ xìng de jīng diǎn fú zhuāng , xǔ duō wài guó nǚ míng xīng yě kāi shǐ chuān qǐ le qí páo , yǒu de chuān chū le chuán tǒng de wèi dào , yǒu de chuān chū le xīn de gǎn jué .

随   着    国 际  文    化   交   流 的   增     多 ,   旗 袍  已  经   不 仅  是     中     国    女  性   的  经    典   服     装 ,      许   多   外   国   女    明       星    也  开  始     穿    起 了 旗 袍 ,   有  的     穿      出  了   传       统   的  味   道 ,    有   的     穿      出 了 新  的   感  觉 。

★gēn jù zhè jù huà , xià liè nǎ xiàng zhèng què ?

★根   据  这  句  话 ,   下  列 哪   项        正      确 ?

A zhǐ yǒu míng xīng chuān qí páo  B wài guó rén bù chuān qí páo  C qí páo yǐ jīng guó jì huà  D wài guó rén xū chuān qí páo

A 只   有    明      星       穿    旗  袍   B  外    国   人  不     穿    旗   袍  C 旗  袍  已 经    国  际 化   D  外    国  人   须     穿    旗  袍