HSK wǔ jí wán chéng jù zi

Study HSK with Mandarin School- Hanyuan.

Study Chinese culture with Mandarin School-Hanyuan.

Enjoy good life in Shanghai with Mandarin School-Hanyuan.

 

HSK wǔ jí

HSK 五 级

wán chéng jù zi

完        成    句 子

wǒ    qù  chāo shì   gēn jiā rén yì qǐ         dōng xī    mǎi

我     去     超  市       跟  家  人  一 起         东 西     买