HSK sì jí xuǎn zé shì dàng de cí--- dá'àn

Study HSK with Mandarin School- Hanyuan.

Study Chinese culture with Mandarin School-Hanyuan.

Enjoy good life in Shanghai with Mandarin School-Hanyuan.

 

HSK sì jí

HSK四级

xuǎn zé shì dàng de cí

  选   择  适  当      的 词

yī bān qíng kuàng xià rén men dōu bù yuàn yì lí kāi jiā hé péng you dào qí tā de dì fāng chū chāi, dàn wáng níng què xiāng fǎn. tā rèn wéi chū chāi kě yǐ gèng hǎo de yǔ tā rén jiāo liú, xué xí dào xīn jì shù, zēng zhǎng zì jǐ de jīng yàn, tóng shí hái yǒu jī huì kàn dào měi lì de fēng jǐng.

一  般    情    况      下  人    们      都 不   愿    意 离 开 家 和    朋    友   到   其 他 的 地  方  出     差 ,    但   王     宁       却   相      反。他  认 为   出    差    可 以  更     好 的  与  他 人  交   流,   学  习 到   新  技 术,   增     长       自 己 的 经   验 ,  同    时  还   有 机 会   看   到   美 丽 的  风  景。

★Wáng níng:

★   王    宁:

 A shì jīng lǐ        B xǐ huan chū chāi       C xiǎng huàn gōng zuò      D bù xǐ huan lǚ yóu

A  是  经   理       B 喜 欢     出    差          C 想      换       工      作        D 不  喜   欢  旅  游

Dá'àn: B, duǎn wén kāi tóu jiè shào le hěn duō rén bù xǐ huan chū chāi, dàn hòu miàn què shuō “Wáng níng què xiāng fǎn”, shuō míng Wáng níng shì xǐ huan chū chāi de.

答 案:B,短    文  开   头   介   绍    了 很    多   人  不 喜   欢     出   差,    但    后    面     却      说  “  王        宁    却     相      反”,   说      明

   王   宁       是 喜  欢     出   差   的。