HSK wǔ jí wán chéng jù zi

Study HSK with Mandarin School- Hanyuan.

Study Chinese culture with Mandarin School-Hanyuan.

Enjoy good life in Shanghai with Mandarin School-Hanyuan.

 

HSK wǔ jí

HSK 五 级

wán chéng jù zi

   完   成     句 子

bái sè       jǐ gè rén       jiào xué lóu lǐ          zǒu       chū lái

白 色        几个人          教   学  楼  里          走          出 来